Mimořádné nadání

Co vlastně je mimořádné nadání? Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují člověku dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Uvádí se, že takových jedinců je v populaci 3 – 10% (někde až 20%). Mimořádné nadání se může objevit v mnoha oblastech, např. v oblasti rozumových schopností, ale také v tvořivosti, hudbě, tanci nebo sportu. Dle vyhlášky 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění § 12 odst. 1 se „jedná o jedince, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech“.

Naše Středisko podpory nadání se zabývá zejména mimořádně intelektově nadanými dětmi.

Jedním z prvních signálů kognitivního nadání u dětí bývá brzké čtení a počítání. U některých nadaných bývá časný vývoj řeči, tyto děti rychle a dobře mluví, mají širokou slovní zásobu odpovídající dětem staršího věku. Jiné mimořádně nadané děti jsou však introverti, kteří toho moc nenamluví. I proto se někdy stává, že paní učitelky v mateřské škole doporučují odklad školní docházky proto, že dítko nekomunikuje, málo se projevuje a spousta věcí ho nebaví, vlastně se jeví, jako školsky nezralé. V prví třídě se z tichého dítka může stát rušitel, který ruší proto, že vyžaduje jinou činnost, než mají prvňáčci, protože tato látka je pro ně nedostačující.

 • Nejčastější projevy mimořádně intelektově nadaných dětí

  • neustále klade otázky, má potřeb a chuť se učit nové věci
  • je zvědavé a má velkou vytrvalost
  • má zajímavé, překvapující nápady
  • zajímá se o detaily, rozpracovává postupy, maluje grafy a schémata
  • vyhovuje mu společnost starších dětí a dospělých
  • vytváří si nová řešení úloh a problémových situací
  • úlohy přijímá kriticky a pokud ho zajímají, intenzivně se zaujetím se jim věnuje
  • má dobrou schopnost abstrakce a vysokou úroveň řečových schopností
  • neohraničená zvědavost a fantazie

 • Podrobnější popis znaků mimořádného intelektového nadání v různých oblastech

  Kognitivní oblast - pozitivní projevy

  • vývojová urychlenost, obvykle rychle a dobře mluví, široká slovní zásoba
  • Rychle chápou, zajímají se o věci navíc
  • Schopnost rychlého učení, vysoká kvantita informací, samy si vyhledávají informace
  • Dobrá paměť, často brzká schopnost číst
  • Dobrá argumentace a schopnost řešení problémů
  • Schopnost zobecňování, abstrakce, syntézy, rádi řeší problémy a mají v oblibě další intelektové aktivity.
  • Hodně zájmů, neobvyklé zájmy, neobyčejná zvědavost
  • Schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti v oblasti jejich zájmu
  • Obliba komplikovanosti, nové je výzva, ne hrozba
  • Rozvinutá představivost

  Kognitivní oblast – spíše negativní projevy

  • Menší přizpůsobivost
  • Netrpěliví, když jsou ostatní pomalí
  • Perfekcionismus, nedokáží tolerovat chyby u sebe ani u druhých, hledají dokonalost
  • Často kritizují, ale kritiku sebe sama nesnášejí, na to jsou velmi citliví až přecitlivělí. Svou chybu berou, jako že selhali, jako svou osobní prohru. Chtějí být dokonalí ve všem.
  • Odmítají příkazy
  • Dá se s nimi domluvit, vyhovuje jim více partnerský než mateřský přístup, chtějí diskutovat, argumentovat, ne jen poslouchat nařízení
  • Nemají rádi dril a rutinu
  • Často zvláštní vyjadřování, používání netypických slov, archaismů…

  Afektivní (emocionální) oblast

  • Citlivost v personální sféře, až vztahovačnost
  • Upřednostňování starších společníků před vrstevníky
  • Vztahy s vrstevníky – mívají tendenci organizovat, řídit druhé za každou cenu, očekávají od ostatních, že se jim budou podřizovat, tím vyvolávají u vrstevníků nevoli
  • Zájem o otázky morálky, spravedlnosti, smrti atp.
  • Smysl pro humor, někdy zvláštní smysl pro humor. Vidí absurdity jednotlivých situací. Jejich humoru nemusí vrstevníci porozumět.
  • Vysoká vnitřní motivace
  • Nekonformnost, kritičnost

  Motorická a smyslová oblast

  • neobyčejná smyslová vnímavost, často až přecitlivělost např. na hluk, na světlo…
  • Často diskrepance mezi tělesným a intelektuálním vývojem
  • Často opožděný vývoj jemné motoriky. Nadané děti také mohou pociťovat frustraci, pokud jejich kresbičky či výrobky nejsou podle nich dokonalé a může je to brzdit v dalším rozvoji motoriky, mnohdy začnou úplně odmítat kreslit, vyrábět…
  • Někdy se vyskytující nezájem o tělesné aktivity.

 • Potíže u nadaných

  Mimořádně nadané děti, ale mají i svá specifika, obtíže a výukové problémy. Častěji se mezi nimi vyskytují děti s poruchou v sociální oblasti. Někteří bývají sociálně izolovaní, protože si nerozumí se svými vrstevníky, nedokážou správně navázat vztah, nejdou do kontaktu, nereagují na ostatní... Nebo naopak své vrstevníky vyhledávají hojně, ale nedokáží s nimi mluvit o běžných věcech, mluví pouze o věcech, které zajímají je a  následně mohou působit na své spolužáky, že poučují nebo se na ně vytahují a opět je problém na světě. V pubertě často používají cizí slova, jsou zádumčiví, hloubaví, divní.

  Možné problémové projevy nadaných dětí ve škole

  • Pociťování nudy z rutinních úloh, což může vyústit do nevhodných projevů chování ve škole i osobnostních problémů
  • dominance, neochota pracovat ve skupině
  • Odmítání autority, tvrdohlavost
  • Hlučný nesouhlas a nevhodná argumentace vůči učiteli
  • Přehnané kritizování, netolerance k selhání vlastnímu i druhých, což může mít za následek odmítavý postoj vrstevníků
  • Žertování a posměch v nevhodných situacích nebo nevhodným způsobem
  • Neustálé vyptávání se bez konce
  • Neochota změnit činnost, když se nadaný zahloubal do práce a nyní ji má vystřídat jinou aktivitou


  Vysoce intelektově nadané děti potřebují pro svou práci smysluplnost, když jí nemají nebo mají pocit, že pracují na něčem zbytečně, tak mohou záměrně chybovat, ale tím si jen říkají o pozornost a nastavení normy, kterou potřebují. Pokud je však mimořádně intelektově nadaný žák dobře veden, najde uplatnění pro své nadání a je velkým obohacením pro celou společnost.

 • Co potřebují nadaní ve škole

  • Posun ve svých znalostech, něco se naučit, pracovat na své úrovni
  • Naučit se učit
  • Práce s chybou, korekce perfekcionismu
  • Nebýt stále nejlepší bez práce, zažívat i neúspěchy
  • Neznechutit školu, ale zároveň se naučit respektovat pravidla školy
  • Rozvíjení tvořivosti
  • Rozvíjení sociálních dovedností