O nás

 • Hlavní účel organizace

  Hlavním účelem organizace je:

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
  • prevence a řešení výukových a výchovných potíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
  • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
  • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
  • rozvíjení pedagogicko-psychologických znalostí a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
  • znírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku

  Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení.

 • Charakteristika organizace

  Organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen ,,PPP ÚK") vznikla v září 2002 sloučením jednotlivých právních subjektů všech původních okresních pedagogicko-psychologických poraden a středisek služeb školám na území Ústeckého kraje. Zřizovatelem je Ústecký kraj, právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace svým charakterem odpovídá poradenskému zařízení zřízeného dle Školského zákona § 116.

  Školské zařízení PPP ÚK má hlavní sídlo v Teplicích a je tvořeno odloučenými pracovišti PPP v Děčíně, Chomutově, Kadani - Klášterci nad Ohří, Litoměřicích, Lounech, Mostě - Litvínově, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a Žatci.

  Současný systém poradenství ve školství Ústeckého kraje je v rovině institucí tvořen školami, specializovanými poradenskými zařízeními, mezi která mj. patří Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále institucemi regionálního i nadregionálního charakteru a v neposlední řadě i institucemi řízenými mimo resort školství.

  Jednotné řízení sloučeného krajského poradenského zařízení přispělo k propojenosti poradenských služeb na území Ústeckého kraje.