Nabízíme

Jaké služby nabízíme:

 • Péče o předškolní děti (posouzení školní zralosti)
 • Péče o žáky s výukovými obtížemi (diagnostika specifických poruch učení)
 • Péče o žáky na konci povinné školní docházky (profesní orientace)
 • Péče o žáky na středních školách (úprava maturitní zkoušky)
 • Péče o děti a žáky s výchovnými obtížemi
 • Péče o nadané a mimořádně nadané děti, žáky a studenty
 • Péče o děti, žáky a studenty z kulturně odlišného prostředí (nedostatečná znalost českého jazyka)
 • Péče o děti, žáky a studenty s jinými životními podmínkami
 • Péče o třídní kolektivy v rámci primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů
 • Nabízíme službu reedukace specifických poruch učení, nerovnoměrného vývoje a dalších obtíží
 • Nabízíme službu krizové intervence pro jednotlivce i pro třídní kolektivy
 • Nabízíme péči o pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

BEZPLATNĚ V RÁMCI STANDARDNÍ PORADENSKÉ PÉČE PRO NAŠE KLIENTY, VYŠETŘENÉ V PPP, NABÍZÍME:

Nabízíme službu reedukace specifických poruch učení, nerovnoměrného vývoje a dalších obtíží.
Pojem reedukace je označení pro nápravu diagnostikované specifické poruchy učení či specifických vývojových oslabení ovlivňující úroveň čtení, psaní, počítání.
Obsahem je náprava specifických funkcí (sluchového a zrakového vnímání, pravolevé orientace, grafomotorických funkcí). Reedukace probíhá individuálně po domluvě v odpoledních hodinách 1 x týdně či 1 x za 14 dní. Vzhledem ke kapacitě zařízení ji ale můžeme poskytovat jen omezenému počtu žáků. Vhodné pro školáky i předškoláky, jen po předchozím vyšetření, zejména není-li možné zajistit tuto péči ve škole v rámci podpůrných opatření nebo vyžaduje-li to závažnost poruchy.
Pouze po předchozím objednání, výhradně pro klienty PPP.
Telefonicky: 775 441 289, 770 192 215, Mgr. Markéta Bendlová

Nabízíme službu krizové intervence pro jednotlivce i pro třídní kolektivy
- Krizová intervence znamená „zásah v krizi“. Obvykle jednorázové nebo krátkodobé provázení klienta.
- Pomůžeme Vám překlenout období krize tak, abyste dokázali znovuobjevit své vnitřní zdroje ke zvládnutí situace.

Tváří v tvář: každý den 12:00 – 14:00
Telefonicky: 775 441 289, 770 192 215, Mgr. Eva Michalinová, Mgr. Dana Sádovská

Důvodů, kvůli kterým se děti či mladiství dostanou do krize, je mnoho.
Každá ztráta, změna či volba může u člověka vyvolat stav psychické nerovnováhy. Pokud tento stav nejsme schopni zvládnout vlastními silami, dostáváme se do krize.
Jaké krize mohou děti prožívat? Může to být úmrtí či vážná nemoc v blízkém okolí, rozchod s partnerem, rozvod rodičů, dopravní nehoda, přepadení, setkání s člověkem v bezvědomí, s agresivním jedincem, problém ve škole, osobní neúspěch atd.
Člověk, který prochází krizí je pod vlivem emocí, může prožívat pocit bezmoci, úzkost, strach, paniku, ztrátu kontroly.
Pokud si nevíte s prožívanou situací rady, zdá se vám neřešitelná, nemusíte na to být sami.

Telefonické krizové linky v Ústeckém a Libereckém kraji:

Linka duševní tísně – non stop krizová linka
telefon: 476 701 444
provozní doba: non stop
Krizová poradna – krizová linka
telefon: 412 502 129,
mobil: 732 599 451
Provozní doba:
PO 12:00 – 16:00 hodin;
ÚT 14:00 – 18:00 hodin;
ST, ČT 13:00 – 17:00 hodin
Centrum krizové intervence – non stop krizové centrum
telefon: 475 603 390
provozní doba: non stop
Intervenční centrum – místo pro lidi v krizi, poradna
telefon: 475 511 811
Provozní doba:
PO 8:00 – 18:00 hodin;
ÚT 8:00 – 12:00 hodin;
ST 8:00 – 18:00 hodin;
ČT 8:00 – 12:00 hodin;
PÁ 8:00 – 16:00 hodin
Krizová poradna – krizové centrum
telefon: 412 563 108,
mobil: 732 599 451
Provozní doba:
PO - ST 9:00 – 17:00 hodin;
ČT 14:00 – 19:00 hodin;
PÁ 10:00 – 14:00 hodin
Psychiatrie – krizová pomoc (PN, psychiatrické oddělení, apod.)
Husova 357/10 460 63 Liberec budova E
485 312 216 24 hodin denně
nemlib.cz/psychiatrie
Linka důvěry Liberec
485 177 177
http://www.linka-duvery.cz/
 
Národní krizové linky (bezplatné) - celostátní působnost
Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
(pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
(pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).
Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
(krizová pomoc pro dospělé).
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
(pomoc pro oběti a pozůstalé).
Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny 10-18:00), ZDARMA
(pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

Mějme na paměti, že obětí krizové situace jsou i svědci krize (příbuzní, přátelé, třídní kolektiv). Mohou se u nich projevovat podobné příznaky, prožitky jako u přímých obětí. Je tedy nutné věnovat pozornost i jim!