Služby PPP Teplice

Předškolní věk

 • konzultace o vývojových zvláštnostech
 • problematická adaptace na MŠ
 • posouzení školní zralosti
 • zařazení do přípravného ročníku
 • předčasné zaškolení
 • nácvik grafomotoriky (Alternativní program nápravy grafomotorických potíží)
 • cvičení zaměřená na prevenci specifických vývojových poruch učení
 • docxGrafomotorika37.19 KB

Mladší školní věk


Starší školní věk


Dospívající

 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • diagnostika a průběžná kontrola specifických vývojových poruch učení
 • doporučení vhodných stylů domácí přípravy
 • pomoc při řešení osobních krizí – krátkodobá poradenská péče
 • profesní a kariérové poradenství

Rodičům

 • konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • doporučení vhodné pomoci při učení
 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • krátkodobé terapeutické vedení rodiny
 • pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi
 • zprostředkování potřebných kontaktů

Učitelům a školám

 • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • konzultace o výsledcích vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol
 • diagnostika třídního kolektivu
 • preventivní program – třídní kolektiv
 • intervenční program – třídní kolektiv
 • nabídka DVPP

Výchovným poradcům a metodikům prevence

 • metodické vedení
 • pomoc při pedagogické diagnostice
 • semináře dle aktuální problematiky
 • nabídka DVPP