• A-
 • A
 • A+

Nabídka služeb

Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 • Diagnostika školní zralosti
 • Diagnostika předškolního věku z důvodu zařazení do přípravné třídy
 • Diagnostika dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy včetně SPCH
 • Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s výukovými problémy, včetně SPU a žáků neprospívajících
 • Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika jako podklad
  • pro integraci žáků se SPU a SPCH nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace
  • pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se SPU a SPCH do škol, tříd, oddělení studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Diagnostika jako podklad pro pomoc žákům ZŠ a SŠ v případech komplikací při volbě další školy či povolání
 • Diagnostika žáků ZŠ a SŠ s osobnostními a sociálně vztahovými problémy
 • Diagnostika mimořádného nadání žáků

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

 • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech, kdy negativně ovlivňuje vzdělávání dítěte a žáka.2) Individuální a skupinová práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
 • Individuální a skupinová práce s dětmi s OŠD při přípravě na školní docházku (Rozvíjející program)
 • Základní individuální reedukace žáků s SPU jejichž problémy vyžadují odborně mimořádnou a náročnou sppg. péči
 • Individuální práce s žáky ZŠ a SŠ s obtížemi v adaptaci s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ
 • Poradenské vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativné ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka)
 • Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků ZŠ, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.
 • Psychologické konzultace a rodičovské vedení. Individuální psychologické konzultace pro děti, žáky i studenty, kteří se potýkají s problémy osobnostními či vztahovými (v rodině, ve škole, ve vrstevnické skupině apod.), které mohou mimo jiné negativně ovlivňovat i jejich výukové možnosti. Rodičům dětí a studentů s výchovnými problémy nabízíme možnost rodičovských konzultací a edukativního vedení.

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.

 • Informační a metodická činnost
  • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ
  • Spolupráce a metodické vedení vyučujících pracujících s žáky s SPU a SPCH (v rámci DYS skupin)
  • Spolupráce a metodické vedení učitelek MŠ – např. v oblasti identifikace nadaných dětí
 • Příprava podkladů
  • pro integraci žáků s SPU a SPCH do ZŠ a SŠ
  • pro zařazení žáků s SPU a SPCH do škol, tříd, oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol

Aktuální nabídka preventivních služeb PPP LN viz. odkaz PREVENCE


Aktuální programy nabízené pracovníky PPP Louny

PROGRAM MAXÍK:
 • pro předškolní děti a žáky 1. a 2. třídy ZŠ s potížemi v učení
 • posilování motoriky, grafomotoriky a percepční oblasti
  • správné sezení, úchop psacího náčiní, stabilita
  • rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj koncentrace
  • pozornosti
  • posílení funkcí zrakového a sluchového vnímání
 • setkávání vychází z individuálních potřeb klienta - doporučeno minimálně 1 x týdně, po dobu cca 5 měsíců

PROGRAM METODA DOBRÉHO STARTU:
 • pro děti od 5 do 11 let (vhodná pro děti s odkladem školní docházky)
  • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
  • chápání časových vztahů
  • procvičení zrakově pohybové koordinace
  • posílení komunikačních kompetencí
  • zdokonalení sluchového vnímání
  • prohloubení koncentrace pozornosti a paměti
  • zdokonalení úchopu psacího náčiní a uvolnění svalstva ruky
 • frekvence setkávání 1x týdně, individuálně či ve skupině, po dobu cca 5 měsíců

PROGRAM HYPO:
 • individuální program pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchami pozornosti, i pro děti nezralé s odkladem školní docházky ve věku od 5,5 do 6,5 let (účinný až do věku 8 let) + metodické vedení rodiče
 • zaměřený na
  • posílení zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj vizuomotorické koordinace
  • rozvoj koncentrace pozornosti
  • rozvoj kognitivních funkcí
  • rozvoj krátkodobé paměti
 • frekvence setkávání 1 x týdně
 • celkem 10 lekcí (cca po dobu 3 měsíců)

PROGRAM KUMOT:
 • pro děti od 5 do 8 let
 • skupinový program pro skupinu dětí (počet 6 – 8)
 • zaměřený na
  • rozvoj jemné motoriky
  • grafomotorických dovedností
  • posílení sociálních dovedností
 • cena 80 Kč za CD – pro dítě, cca + 20Kč za materiály a poštovné
 • frekvence setkávání 1 x týdně, po dobu cca 3 měsíců (10 lekcí, kde se pracuje s tématy souvisejícími s písněmi z CD)

PROGRAM KUPREV:
 • individuální program pro předškolní děti + metodické vedení rodiče
 • zaměřený na
  • časoprostorovou orientaci a vědomostní orientaci
  • uvědomění si vlastní identity (posilování sociální zdatnosti dítěte v běžných situacích)
  • prevenci patologických jevů
 • vhodný pro děti s dysfázií, autismem, ADHD, LMP (1 ve skupině), národnostními rozdíly v rodině a jinými obtížemi
 • cena cca 400 Kč (metodický materiál pro rodiče a dítě)
 • frekvence setkávání vychází z individuálních potřeb klienta od 1x týdně až cca 1 x měsíčně (1 téma)
 • celkem 18 lekcí, které lze cyklicky opakovat, max. po dobu 1⁄2 roku

PROGRAM KUPOZ:
 • individuální program pro děti od 8 do 12 let
 • zaměřený na rozvoj pozornosti
 • cena cca 450 Kč (metodický materiál)
 • frekvence setkávání 1 x za 14 dní, celkem 15 lekcí (cca po dobu 4 měsíců)

ROZVÍJEJÍCÍ PROGRAM PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:
 • skupinový nebo individuální program pro předškolní děti
 • rozvoj důležitých oblastí pro vstup do ZŠ (jemná motorika, hrubá motorika, zrakové a sluchové vnímání, sociální připravenost, pravolevá orientace apod.)
 • počet lekcí 12, po dobu cca 3 měsíce

skupina pro děti s ADHD – NEPOSEDA
 • pro žáky 1. – 2. a 3. - 5. třídy
 • práce v malých skupinkách (max. 4 děti)
 • pro děti:
  • neposedné, neklidné, neustále v pohybu
  • nepozorné, nesoustředěné, „vypadající, že neposlouchají a koukají okolo“
  • impulzivní – nevydrží čekat, až na ně přijde řada, skáčou do řeči, neustále mluví, „rychleji konají, než myslí“
  • v kolektivu neoblíbené, zbrklé,…
 • zaměříme se na nácvik zvládání vlastních reakcí, rozvoj sociálních dovedností, trénink pozornosti, posílíme vnímání vlastního těla a chápání druhých lidí
 • časová frekvence 1 x 14 dní, max. ½ roku

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA – MÁM NA TO
 • pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ
 • skupinový program pro 3 až 6 žáků
 • pro žáky:
  • s problémy v navazování vztahů s vrstevníky
  • kteří nevěří svých schopnostem
  • panikaří ve stresové (zkouškové) situaci
  • pro ty, co se stydí mluvit před ostatními
  • cítí se osaměle, nepochopeně
  • chtěli by se o sobě něco dozvědět a více si věřit
 • časová frekvence 1 x 14 dní, max. ½ roku

PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE:

 • máte-li trápení, potřebujete poradit, hledáte podporu…
 • témata mohou být rozličná
  • k výchovné problematice (problémy doma, v MŠ, ZŠ, SŠ)
  • adaptační problémy – změny v rodině (rozvod, změny rodinného systému, úmrtí v rodině, narození sourozenců atd.), změny školního prostředí
  • podpora sebevědomí, práce se strachem a úzkostí
  • složité životní situace
  • konflikty s vrstevníky, témata hledání místa v kolektivu, partnerské problémy
  • podpora sebeovládání, rozvoj sociálních dovedností, nácvik relaxačních a dechových cvičení a další
 • časová frekvence dle potřeby, max. po dobu ½ roku

REEDUKACE A SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ KONZULTACE:

 • pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a děti selhávající ve výuce
  • při potížích v psaní a čtení
  • nácvik správného úchopu psacího náčiní
  • pomoc s vytvořením pomůcek pro lepší zvládnutí učiva
 • k podpoře domácí přípravy
 • konzultace ke stylům učení (především pro 2. st. ZŠ a SŠ)
 • 1 x týdně – 1 x 14 dní (dle potřeby), maximálně po dobu ½ roku

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)