• A-
 • A
 • A+

Služby

Pro děti předškolního věku nabízíme /3 – 6 let/

 • Posouzení školní zralosti a připravenosti na vstup do základní školy
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte s následným doporučením vhodné individuální péče
 • Ambulantní péče v oblasti rozvoje oslabených percepčních, motorických funkcí a kognitivních funkcí
 • Vyšetření laterality
 • Metodická pomoc rodičům i učitelům při vedení dítěte
 • Speciální programy pro děti s odkladem školní docházky se zaměřením na rozvoj funkcí potřebných pro zvládnutí základních školních dovedností
 • „Školní připravenost dítěte“
 • „Grafomotorika“
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • Doporučená literatura

Pro žáky základních škol nabízíme /6 – 15 let/

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vývojových poruch učení a dalších školních obtíží
 • Vypracování odborných doporučení a podkladů pro individuální a skupinovou integraci
 • Vyšetření a poradenství v oblasti profi orientace, pomoc při volbě dalšího vzdělávání (vyšetření profesní orientace pouze pro klienty PPP)
 • Diagnostika a poradenství pro děti mimořádně intelektově nadané
 • Zjišťování skupinové dynamiky a atmosféry ve třídách s poskytováním poradenské pomoci v případě výskytu šikany a jiných sociálně patologických jevů
 • Ambulantní péče v oblasti vývojových poruch učení
 • Poradenská intervence v obtížných životních situacích
 • Nápravné techniky základních školních dovedností, pohybové techniky pro děti s ADHD
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • Doporučená literatura

Pro žáky středních a učňovských škol nabízíme

 • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku v případě výukových obtíží a specifických poruch učení
 • Volba efektivního stylu učení
 • Poradenství v oblasti profesní orientace
 • Diagnostika vztahů ve třídě, pomoc při řešení a výskytu sociálně patologických jevů, poskytování poradenské pomoci
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • Doporučená literatura

Pro učitele

 • Metodické vedení práce učitelů integrovaných žáků, výchovných poradců a školních metodiků prevence
 • Příprava podkladů pro integraci žáků, metodická pomoc při vytváření IVP
 • Spolupráce s dyslektickými asistenty škol
 • Konzultace k výchovným a výukovým obtížím, pomoc při tvorbě podpůrných programů
 • Doporučená literatura
 • Přednášková činnost
 • Pravidelné metodické návštěvy škol

Pro rodiče

 • Přednášky a besedy na školách/ školní zralost, vývojové poruchy učení, techniky učení, profesní orientace…/
 • Individuální konzultace k vývojovým, výukovým a výchovným obtížím dětí na všech typech škol
 • Spoluúčast rodiče při ambulantních nápravách s cílem aktivně se podílet na reedukaci obtíží
 • Konzultace k doporučením z vyšetření
 • Doporučená literatura

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)