Služby PPP Teplice

Předškolní věk


Mladší školní věk

 • adaptace na školní podmínky
 • pomoc při řešení výukových a výchovných obtíží
 • diagnostika rozumových předpokladů, mimořádné nadání
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
 • doporučení vhodné korekce při diagnostikované poruše učení
 • krátkodobé vedení rodiny– strategie domácí přípravy, výchovné potíže atp.
 • výběr dětí do specializovaných tříd a následná průběžná péče o tyto děti
 • pdfprogram KUPOZ – Kurz k rozvoji pozornosti63.21 KB

Starší školní věk

 • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů
 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení
 • kariérové poradenství
 • krátkodobé poradenské vedení rodiny
 • vrstevnická skupina

Mládež ve věku 15 - 19 let

 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
 • doporučení vhodných stylů domácí přípravy
 • pomoc při řešení osobních krizí – krátkodobá poradenská péče
 • přednášky a besedy na školách
 • profesní a kariérové poradenství

Rodičům

 • konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • doporučení vhodné pomoci při učení
 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • krátkodobé terapeutické vedení rodiny
 • pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi
 • rodičovská skupina
 • zprostředkování potřebných kontaktů
 • docleták pro rodičovskou skupinu43.5 KB

Učitelům a školám

 • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • konzultace o výsledcích vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol
 • spolupráce s logopedickými třídami MŠ
 • spolupráce se speciálními třídami MŠ
 • diagnostika třídního kolektivu
 • preventivní program – třídní kolektiv
 • intervenční program – třídní kolektiv
 • nabídka DVPP

Výchovným poradcům a metodikům prevence

 • metodické vedení
 • pomoc při pedagogické diagnostice
 • semináře dle aktuální problematiky
 • nabídka DVPP