Služby PPP Teplice

Předškolní věk

 • konzultace o vývojových zvláštnostech
 • problematická adaptace na MŠ
 • posouzení školní zralosti
 • zařazení do přípravného ročníku
 • předčasné zaškolení
 • screeningová logopedická vyšetření v MŠ a spolupráce s klinickými logopedy
 • nácvik grafomotoriky (Alternativní program nápravy grafomotorických potíží, Kurz grafomotoriky dle Dr. Heyrovské)
 • cvičení zaměřená na prevenci specifických vývojových poruch učení
 • Rozvoj hrubé motoriky pro věkovou skupinu od 5-ti do 6-ti let

Mladší školní věk


Starší školní věk


Mládež ve věku 15 - 19 let

 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
 • doporučení vhodných stylů domácí přípravy
 • pomoc při řešení osobních krizí – krátkodobá poradenská péče
 • přednášky a besedy na školách
 • profesní a kariérové poradenství
 • pdfROPRATEM - program pro rozvoj pracovního tempa430.99 KB

Rodičům

 • konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • doporučení vhodné pomoci při učení
 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • krátkodobé terapeutické vedení rodiny
 • pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi
 • rodičovská skupina
 • zprostředkování potřebných kontaktů

Učitelům a školám

 • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • konzultace o výsledcích vyšetření (se souhlasem zákonných zástupců)
 • semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol
 • spolupráce s logopedickými třídami MŠ
 • spolupráce se speciálními třídami MŠ
 • diagnostika třídního kolektivu
 • preventivní program – třídní kolektiv
 • intervenční program – třídní kolektiv
 • nabídka DVPP

Výchovným poradcům a metodikům prevence

 • metodické vedení
 • pomoc při pedagogické diagnostice
 • semináře dle aktuální problematiky
 • nabídka DVPP