Služby Žatec

Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 • Diagnostika školní zralosti
 • Diagnostika dětí předškolního věku z důvodu nerovnoměrného vývoje
 • Diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování
 • Diagnostika žáků základních a středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení a žáků neprospívajících
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad
  • pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace
  • pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních a středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání
 • Diagnostika žáků základních a středních škol s osobnostními a sociálně vztahovými problémy
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů - dočasně není poskytováno
 • Diagnostika mimořádného nadání žáků

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

 • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech, kdy negativně ovlivňuje vzdělávání dítěte nebo žáka
 • Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
 • Základní individuální reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči
 • Individuální práce s žáky základních a středních škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol
 • Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka)
 • Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních škol, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.

 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a středních školách
 • Příprava podkladů
  • pro mateřské, základní a střední školy u žáků se specifickými poruchami učení a chování
  • pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol

Programy nabízené pracovníky PPP Žatec

 • KUPREV – individuální primárně preventivní program pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky i pro děti mladšího školního věku, zaměřený na orientaci v čase, prostoru a upevnění vlastní identity; poskytuje i orientaci vědomostní a sociální
 • KUPOZ – individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, psychomotorického tempa, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí s LMD ve věku 8 – 12 let
 • NÁPRAVA SPECIFICKÝCH OBTÍŽÍ - skupinové či individuální nápravy vývojových poruch učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a specifických obtíží. Jde o nácvik funkcí důležitých pro učení se čtení psaní a počítání (rozvoj smyslového vnímání – zrakové a sluchové vnímání i rozvoj poznávacích funkcí – paměť, myšlení, pozornost).
 • ROZVÍJEJÍCÍ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY -  kurz je zaměřen na přípravu dítěte pro vstup do 1. třídy základní školy, zejména u dětí po odkladu školní docházky. Kurz je rozdělen do 15 lekcí (1 lekce trvá cca 1 hodinu, následně probíhá rozhovor s rodičem vč. předání materiálů k procvičování), lekce se koná 1x týdně. Kurz je zaměřen na rozvoj motorických dovedností, myšlení a řeči, pravolevé a časoprostorové orientace, na rozvoj předmatematických představ, pozornosti, zrakového a sluchového vnímání. Rozvoj dovedností probíhá formou různých pohybových, herních a jiných aktivit. Kurz probíhá ve skupinkách 3 - 4 dětí. Dle kapacitních možností poradny a v případě potřeb dítěte ho lze provádět i individuálně.
 •  ROPRATEM (program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa) – cílem programu je zrychlení pracovního tempa dítěte podporou jeho schopností i dovedností a rozvojem oslabených oblastí. Nácvik je doporučován především žákům základních škol od 3. do 9. třídy. Pomalé pracovní tempo může být důsledkem různých percepčních a percepčně motorických oslabení, proto je ROPRATEM zaměřen na schopnost rychlejšího a bezchybného zpracování dat, porozumění čtenému,  schopnost organizovat si práci, rozvoj logického myšlení, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou paměť, intermodalitu (schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání), serialitu (práce s posloupnostmi), plošné vnímání, grafomotoriku a vizuomotorickou koordinaci, sebekontrolu a práci s chybou. Program je koncipován jako tříměsíční každodenní individuální nácvik pod vedením pedagogického pracovníka, ale především samotných rodičů, kteří budou po zacvičení s dítětem pracovat doma a dodržovat všechny pokyny uvedené v Metodické příručce.