Služby Žatec

Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

 • Diagnostika školní zralosti
 • Diagnostika dětí předškolního věku z důvodu nerovnoměrného vývoje
 • Diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování
 • Diagnostika žáků základních a středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení a žáků neprospívajících
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad
  • pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace
  • pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních a středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání
 • Diagnostika žáků základních a středních škol s osobnostními a sociálně vztahovými problémy
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů - dočasně není poskytováno
 • Diagnostika mimořádného nadání žáků

Psychologická a speciálně pedagogická intervence

 • Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech, kdy negativně ovlivňuje vzdělávání dítěte nebo žáka
 • Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
 • Základní individuální reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči
 • Individuální práce s žáky základních a středních škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol
 • Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka)
 • Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních škol, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.

 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a středních školách - dočasně není poskytováno
 • Příprava podkladů
  • pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol
  • pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
 • Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol - dočasně není poskytováno

Konkrétní programy nabízené pracovníky PPP Žatec

 • KUPREV – individuální primárně preventivní program pro děti od 4 let do zahájení povinné školní docházky i pro děti mladšího školního věku, zaměřený na orientaci v čase, prostoru a upevnění vlastní identity; poskytuje i orientaci vědomostní a sociální
 • KUPOZ – individuální program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, psychomotorického tempa, paměti, logického myšlení a vyjadřovacích schopností u dětí s LMD ve věku 8 – 12 let
 • ZAS JÁ, PROČ JÁ aneb KUPUB – skupinový preventivní program pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí od 12 do 15 let. Základem je skupinová diskuse. Program probíhá v deseti sezeních, každé sezení trvá 60 minut. Hodina je rozdělena do tří částí. První část je informativní a je věnována jednomu tématu, které se snaží být atraktivní a pro děti zajímavé. Druhá část je praktická. Velmi stručně vysvětluje základní pravidla slušného chování a nechá děti, aby si vyzkoušely pod dozorem, jak se to dělá. Třetí část hodiny je relaxační.
 • NÁPRAVA SPECIFICKÝCH OBTÍŽÍ - Skupinové či individuální nápravy vývojových poruch učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a specifických obtíží. Jde o nácvik funkcí důležitých pro učení se čtení psaní a počítání (rozvoj smyslového vnímání – zrakové a sluchové vnímání i rozvoj poznávacích funkcí – paměť, myšlení, pozornost).
 • ROZVÍJEJÍCÍ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY - poskytujeme 
 • PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - dočasně není poskytováno
 • PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE ZAMĚŘENÝ NA BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU - dočasně není poskytováno
 • Preventivní program pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně základní školy „Zdravý způsob života a prevence závislostí“ - dočasně není poskytováno
 • Projekt v rámci prevence sociálně patologických jevů pro žáky 2. stupně základní školy a příp. i žáky 1. ročníků středních škol a učilišť „Jak se (ne)stát závislákem“ - dočasně není poskytováno